ĐƠN ĐĂNG KÝ (cá nhân)

Tham gia Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam

Kính gửi: Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động của Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam, tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này để đăng ký tham gia Hiệp hội.


Trân trọng đề nghị Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam xem xét, đồng ý để chúng tôi tham gia Hiệp hội.