Đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký tham gia

Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam (VMEF) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện của các cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục âm nhạc, nhằm chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp góp phần phát triển ngành giáo dục âm nhạc Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng mở rộng và tăng cường năng lực hoạt động, VMEF trân trọng kính mời quý vị là những cá nhân hay tổ chức đang hoạt động, hay quan tâm đến lĩnh vực giáo dục âm nhạc tham gia hội viên VMEF.

Cá nhân đăng ký tham gia

Hiệp hội Giáo dục Âm nhạc Việt Nam (VMEF) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện của các cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục âm nhạc, nhằm chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp góp phần phát triển ngành giáo dục âm nhạc Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng mở rộng và tăng cường năng lực hoạt động, VMEF trân trọng kính mời quý vị là những cá nhân hay tổ chức đang hoạt động, hay quan tâm đến lĩnh vực giáo dục âm nhạc tham gia hội viên VMEF.